Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 


Асоциация на родители на деца с увреден слух
http://www.ardusbg.com/

Асоциация на родители на деца с нарушено зрение
http://www.ardnz.hit.bg/

Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения
http://bapid.com

Съюз на глухите в България
http://www.sgbbg.com

Съюз на слепите в България
http://www.ssb-bg.net

Конфедерация на независимите синдикати в България
http://www.knsb-bg.org/

Българска търговско-промишлена палата
http://www.bcci.bg/

Информационен портал за хора с увреждания
http://www.123.ngo-bg.org

Информационен портал за хора с увреждания
http://www.aeipd.org

Агенция за хората с увреждания
http://ahu.mlsp.government.bg

Агенция по заетостта
http://www.az.government.bg/

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
http://git.mlsp.government.bg/

Държавна агенция за закрила на детето
http://www.sacp.government.bg/

Фонд "Условия на труд"
http://fund.mlsp.government.bg

Изпълнителна агенция по програма ФАР
http://ef.mlsp.government.bg

Министерство на труда и социалната политика
http://www.mlsp.government.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
http://www.mrrb.government.bg

Министерство на здравеопазването
http://www.mh.government.bg

Национален осигурителен институт
http://www.noi.bg

Национален статистически институт
http://www.nsi.bg

Национален съюз на трудово-производителните кооперации
http://www.uniontpk.com

Портал Интеграция
http://www.ivanrilski.org/

Общинска организация на инвалидите - Сливен
http://invalidisliven.sliven.net

Проекти

СИБ - партньор и коректив

Една година след проекта по ОПАК

Стратегия на СИБ за постигането на достоен живот за хората с увреждания, 2009 - 2013 г.

Прочетете тук

Юбилеят и стратегията

Прочетете повече

Започна работата по Стратегията за развитие на СИБ до 2013 г.

Прочетете повече

СИБ - модерна европейска организация - коректив и партньор на местната администрация

Това е заглавието на проекта, спечелен от СИБ по Оперативна програма "Административен капацитет"

Издания