Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ "ДОСТЪПНОСТ ЗА ВСИЧКИ (a.4.all)"
Договор: B1.13.10 / 14.03.2011

Основната цел на проекта е да промоцира "достъпността" в обществения сектор, и в частност до местните и регионални власти, и да предостави интегриран подход за промоция на "достъпността" в публичната администрация в трансграничния район на Р. Гърция и Р. България. Достъпността е тясно свързана с хората с увреждания и оказва влияние на тяхното ежедневие.

Като цяло проектът цели закрила за хората с увреждания и премахване на социалната дискриминация и рехабилитация на тези хора. Основна цел на проекта е да промоцира "достъпността" в публичния сектор и в частност до местните и регионални власти. В последствие проекта ще създаде подходящи инструменти за всеки, който иска да предоставя достъпни услуги за хората с увреждания.

 

Дейности на проекта: 

  • Откриващи конференции - платформи за видимостта и прозрачността на проекта, за публичност и разпространяване на резултатите от проекта.
  • Конференции "Достъпност" "Обществени сгради и възможности за асоцииране" за представителите на обществените власти и хора с увреждания;
  • Обучителни семинари "Хората с увреждания и публичните услуги" за служители на обществените власти и хора с увреждания;
  • Сравнително анализ ще бъде направен за правната рамка на ЕС и в държавите, относно достъпността за хора с увреждания за да се осигури базисна информация;
  • Съвместно пилотно проучване за съществуващата достъпност в общини, които ще промоцират сътрудничеството в сферата на социална защита;
  • Достъпен интернет-портал, който ще бъде създаден от и за хора с увреждания и който ще се използва за общуване и работа в мрежа на хора с увреждания и публичните власти;
  • Ръководство за достъпност, което ще бъде създадено за да предоставя полезна информация на публичните власти, свързана с достъпността на тяхната инфраструктура и услуги (в резултат от общото пилотно проучване, което ще изследва и предложи подходящи мерки за създаването на достъпни общини);
  • Комуникационен план за информацията, публичността и промоционите дейности по проекта;
  • Информация за резултатите от проекта.

 

В основата на проекта е принципа за възможността за достъп за хората с увреждания, който понастоящем е предпоставка за страните – членки на Европейския съюз за получаване на финансиране. Всички резултати от проекта ще бъдат достъпни за хората с увреждания. Ето защо интервенциите, които се извършат по проекта, трябва да са на принципа "Разработено за всички", чрез средства, методи и условия за достъпност на ИКТ за хора с увреждания, базирани на международно признати стандарти, и др. 

 

Очаквани резултати:

Насърчаване на достъпността за подобряване на ежедневния живот на хората с увреждания, тясно сътрудничество, повишаване на информираността на мнозинството от представителите на публичните власти (кметове, др.) в трансграничната зона на Р. България и Р. Гърция, сравнителен анализ, пилотно проучване и изследване, създаване на ръководство за достъпност, уеб – портал с видео версия на резултатите; и представителите на публичните власти ще реализират дейности за повишаване достъпността на институциите, които те представляват.

 

Местоположение на дейностите:

Дейностите ще се състоят на цялата трансгранична територия и регионите на клоновете на организациите. Информационните и публични дейности ще се състоят в трансграничната зона – градовете Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Серес и Кавала (Р. Гърция) и Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян (Р. България) 

 

Период на изпълнение:


14.03.2011 – 13.03.2013

 

Бюджет на проекта:


1.611.950,00 Евро

 

Офис на проект "A.4.All"
София 1000; ул. "Христо Белчев" № 8
Тел.: 02 986 36 25; Факс: 02 986 39 86; Моб. тел.: 0897 96 39 39
E.mail: A4ALL@MAIL.BG

 

 

Новини

В брой 12 от Информационния бюлетин

прочетете: Поздравление от Председателя на СИБ и председател на НСХУБ г-н Красимир Коцев по случай Новата година Срещи на национално представителните организации на и за хора с увреждания по случай 3 декември - Международния ден на хората с увреждания

Прочетете бр. 12

на списание "Кураж"

Отчет за дейността

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.07.2017 до 30.09.2017 г.

Обучение на актива на СИБ

Прочетете тук

Отчет за дейността

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.04.2017 до 30.06.2017 г.

Започна приемането на документи за получаване на

целева помощ по чл. 53 от ППЗИХУ

Отчет за дейността

Тримесечен отчет на СИБ за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.

В извънреден брой на Информационния бюлетин прочетете

ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

В бр. 9 на списание "Кураж" прочетете

за промени, които касаят хората с увреждания в Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата

Проекти

СИБ - партньор и коректив

Една година след проекта по ОПАК

Стратегия на СИБ за постигането на достоен живот за хората с увреждания, 2009 - 2013 г.

Прочетете тук

Юбилеят и стратегията

Прочетете повече

Започна работата по Стратегията за развитие на СИБ до 2013 г.

Прочетете повече

СИБ - модерна европейска организация - коректив и партньор на местната администрация

Това е заглавието на проекта, спечелен от СИБ по Оперативна програма "Административен капацитет"