Alina Design	studio 
 
NSHU 
 
NBU
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ "ДОСТЪПНОСТ ЗА ВСИЧКИ (a.4.all)"
Договор: B1.13.10 / 14.03.2011

Основната цел на проекта е да промоцира "достъпността" в обществения сектор, и в частност до местните и регионални власти, и да предостави интегриран подход за промоция на "достъпността" в публичната администрация в трансграничния район на Р. Гърция и Р. България. Достъпността е тясно свързана с хората с увреждания и оказва влияние на тяхното ежедневие.

Като цяло проектът цели закрила за хората с увреждания и премахване на социалната дискриминация и рехабилитация на тези хора. Основна цел на проекта е да промоцира "достъпността" в публичния сектор и в частност до местните и регионални власти. В последствие проекта ще създаде подходящи инструменти за всеки, който иска да предоставя достъпни услуги за хората с увреждания.

 

Дейности на проекта: 

  • Откриващи конференции - платформи за видимостта и прозрачността на проекта, за публичност и разпространяване на резултатите от проекта.
  • Конференции "Достъпност" "Обществени сгради и възможности за асоцииране" за представителите на обществените власти и хора с увреждания;
  • Обучителни семинари "Хората с увреждания и публичните услуги" за служители на обществените власти и хора с увреждания;
  • Сравнително анализ ще бъде направен за правната рамка на ЕС и в държавите, относно достъпността за хора с увреждания за да се осигури базисна информация;
  • Съвместно пилотно проучване за съществуващата достъпност в общини, които ще промоцират сътрудничеството в сферата на социална защита;
  • Достъпен интернет-портал, който ще бъде създаден от и за хора с увреждания и който ще се използва за общуване и работа в мрежа на хора с увреждания и публичните власти;
  • Ръководство за достъпност, което ще бъде създадено за да предоставя полезна информация на публичните власти, свързана с достъпността на тяхната инфраструктура и услуги (в резултат от общото пилотно проучване, което ще изследва и предложи подходящи мерки за създаването на достъпни общини);
  • Комуникационен план за информацията, публичността и промоционите дейности по проекта;
  • Информация за резултатите от проекта.

 

В основата на проекта е принципа за възможността за достъп за хората с увреждания, който понастоящем е предпоставка за страните – членки на Европейския съюз за получаване на финансиране. Всички резултати от проекта ще бъдат достъпни за хората с увреждания. Ето защо интервенциите, които се извършат по проекта, трябва да са на принципа "Разработено за всички", чрез средства, методи и условия за достъпност на ИКТ за хора с увреждания, базирани на международно признати стандарти, и др. 

 

Очаквани резултати:

Насърчаване на достъпността за подобряване на ежедневния живот на хората с увреждания, тясно сътрудничество, повишаване на информираността на мнозинството от представителите на публичните власти (кметове, др.) в трансграничната зона на Р. България и Р. Гърция, сравнителен анализ, пилотно проучване и изследване, създаване на ръководство за достъпност, уеб – портал с видео версия на резултатите; и представителите на публичните власти ще реализират дейности за повишаване достъпността на институциите, които те представляват.

 

Местоположение на дейностите:

Дейностите ще се състоят на цялата трансгранична територия и регионите на клоновете на организациите. Информационните и публични дейности ще се състоят в трансграничната зона – градовете Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Серес и Кавала (Р. Гърция) и Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян (Р. България) 

 

Период на изпълнение:


14.03.2011 – 13.03.2013

 

Бюджет на проекта:


1.611.950,00 Евро

 

Офис на проект "A.4.All"
София 1000; ул. "Христо Белчев" № 8
Тел.: 02 986 36 25; Факс: 02 986 39 86; Моб. тел.: 0897 96 39 39
E.mail: A4ALL@MAIL.BG

 

 

Новини

СИБ ДАДЕ СТАРТ НА НОВ ПРОЕКТ

На 31.10.2018 г. в град Кърджали, СЪЮЗЪТ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ проведе ОТКРИВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ по проекта “ПЪТЕКИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ” (“ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО”), финансиран от ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020, С КОЕТО БЕ ДАДЕН ОФИЦИАЛНИЯТ СТАРТ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ. Подробности прочетете в рубриката ПРОЕКТИ

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЦЯЛОСТНА ИЗРАБОТКА НА СПИСАНИЕ КУРАЖ - ИЗДАНИЕ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Тримесечен отчет на СИБ

за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г.

Тримесечен отчет на СИБ

за периода 01.04.2018 до 30.06.2018

Становище от национално представителните организации на и за хора с увреждания относно: проект на Закон за личната помощ

Прочетете в бр. 6 на Информационния бюлетин на СИБ

Тримесечен отчет на СИБ

за периода 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

За Национален протест - 11 април

прочетете в бр. 4 на списание "Кураж"

Протестна нота

от Национално представителните организации на и за хора с увреждания членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет

Започна приемането на документи за получаване на

целева помощ по чл. 53 от ППЗИХУ

Проекти

СИБ ДАДЕ СТАРТ

НА НОВ ПРОЕКТ

UDPB GAVE START

TO A NEW PROJECT

Press release

COOPERATION PROGRAMME INTERREG V-A GREECE–BULGARIA 2014-2020 PROJECT“PATHWAYS FOR ACCESSIBLE HERITAGE TOURISM” ABR. “ACCESS2HERITAGE” Ref No2055 MIScode 501 88 90 Contract В2.6С.06 / 15.12.2017 PROJECT BENEFICIARY 6 UNION OF DISABLED PEOPLEIN BULGARIA On 31.10.2018 at 9,30 in the hall of Chitalishte (Culture House) “Obedinenie” city Kurdzhali, 47 “Republikanska” str. (http://obedinenie-kj.com) in city Kurdzhali, will take place the OPENNING CONFERENCE of the project.

Прессъобщение

ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ -БЪЛГАРИЯ 2014-2020 ПРОЕКТ “ПЪТЕКИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ”АБР. “ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО” РЕФ. №2055MIS КОД5018890ДОГОВОР№ В2.6С.06 / 15.12.2017 ПРОЕКТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 6 СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ На 31.10.2018 г.от 9,30 в Залата на Читалище „Обединение“, гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ № 47 (http://obedinenie-kj.com) в град КЪРДЖАЛИ, ще се проведе ОТКРИВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ по проекта.

Kick-off meeting for Cross-Border Programme Project

“Access2Heritage”

Начална среща за трансграничния проект

„Достъп до наследство“ (Access2Heritage)

През периода 15.12.2017 – 15.12.2019, Съюзът на инвалидите в България ще изпълнява проекта “Пътеки за достъпен туризъм”

Абревиатура “Достъп До Наследство”, реф. № 2055,MIS код 5018890, финансиран по ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

During the period 15.12.2017–15.12.2019, the Union of Disabled people in Bulgaria will imple-ment the project “Pathways of accessible heritage tourism

Acronym “Access2Heritage”, ref. No 2055, MIS code 5018890, financed by the INTERREG V – A Cooperation Programme Greece – Bulgaria 2014 – 2020.

Издания

Прочетете бр. 12

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 11

на Информационния бюлетин

Прочетете бр. 11

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 10

на информационния бюлетин

Прочетете бр. 10

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 8-9 на

Информационния бюлетин

Прочетете бр. 9

на списание "Кураж"

Прочетете бр. 7-8

на списание Кураж

Прочетете бр. 7

на Информационния бюлетин