Информация от НОИ

Информация от НОИ

Изплащането с удължен срок на пенсии за инвалидност по списъците на Министерството на здравеопазването ще се извърши през първата половина на март

С преходни разпоредби в Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания, в сила от 29.01.2023 г.,  се регламентира, че служебно се възобновява правото на пенсия за инвалидност и/или добавка за чужда помощ на лицата с изтекъл срок на експертното решение, които са подали заявление-декларация за преосвидетелстване до влизането в сила на закона, когато е налице забавяне в медицинската експертиза. Информацията за тези лица бе получена от Министерството на здравеопазването (МЗ) в Националния осигурителен институт (НОИ)  на 13 февруари 2023 г. в законоустановения срок. Регулярна информация за лицата, които попадат в обхвата на другите разпоредби, ще се подава в НОИ от МЗ до 20-то число всеки месец, считано от текущия.

В изпълнение на закона по получените от МЗ списъци НОИ ще изплати пенсиите и добавките с удължен срок през първата половина на месец март 2023 г.

Ще се възстанови и продължи изплащането на следните видове пенсии и добавки:

·         Лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване;

·         Лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест;

·         Лична пенсия за военна инвалидност;

·         Лична пенсия за гражданска инвалидност;

·         Социална пенсия за инвалидност;

·         Наследствена пенсия, която се изплаща на лица въз основа на определен в ЕР на ТЕЛК/НЕЛК процент на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане;

·         Добавка за чужда помощ.

 

 

Полезна информация