ОБЯВА ЗА КОНКУРС за позиция експерт в ЦУ на СИБ

ОБЯВА ЗА КОНКУРС за позиция експерт в ЦУ на СИБ

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Съюз на инвалидите в България” обявява конкурс за позицията експерт в сектор “Организационно-методическа дейност” в Централно управление на организацията в гр. София, ул. Христо Белчев 8, ет. 3. За нас успешният кандидат е не само отличен специалист, но и човек, който споделя каузата на организацията –социалното приобщаване на хората с увреждания.

Описание на работната позиция- оказване на методическа помощ по организационни въпроси на структурите на Съюза на инвалидите в България; познаване на нормативните актове, касаещи правата на хората с увреждания и на Закона за юридическите лица с нестопанска цел; подготовка и разработване на вътрешно-организационни документи свързани с прилагане на Устава на СИБ; организиране на обучения и консултации на активистите и координаторите на СИБ.

Подборът на кандидатите ще се извърши на три етапа при следните срокове и условия:

1) Подаване на документи от кандидатите до 17,30 ч. на 20.03.2023 г.

2) Подбор на кандидатите по документи: след подбора одобрените кандидати ще получат покана за тест. В случай, че не получите обаждане от нас, това означава, че кандидатът не е преминал успешно първия етап (по документи) от конкурса.
3) Събеседване – интервюта с одобрените кандидати.

Изисквания за заемане на длъжността:

Задължителни:

-      Образование – висше – социални дейности, икономика, право и др.

-       Дигитална компетентност -  работа с МS Office: MS Word, MS Excel; Internet.

За предимство ще се счита:
– Предишен организационен опит в администрация или неправителствени организации

Документи за кандидатстване:

- CV европейски формат;

- копие от диплома за завършено висше образование.

Адрес и електронна поща за подаване на документи:
Документите ще се приемат в 30-дневен (тридесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса, т.е . до 20.03.2023 г.  в деловодството на Съюз на инвалидите в България, ул. „Христо Белчев“ № 8, ет. 3, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа.
Документите може да се изпратят и по електронен път на e-mail на СИБ:
office@disability-bg.org   до 20.03.2023 г.

При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност, а на тези, които са кандидатствали по електронен път - на посочения от тях e-mail.
За допълнителна информация: телефон 02/986 70 70

Полезна информация