ЦИК определи реда за образуване на секции за хора с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия

ЦИК определи реда за образуване на секции за хора с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия

Централната избирателна комисия (ЦИК) със свое решение определи реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия (ПСИК) в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия имат избирателите с трайни увреждания, които не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение, се посочва в решението.

Срокът за подаване на заявления на хора с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия е до 18 март, се посочва в хронограмата на ЦИК за организацията на вота през април.

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 18 март 2023 г. има подадени не по-малко от десет заявления от избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им, съответно настоящ адрес е на територията на съответното населено място.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник. Заявлението е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината/района. При подаване на електронното заявление не се изисква подпис. В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 от Изборния кодекс (ИК).

Към заявлението за гласуване в секция се прилага копие от документ от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословно състояние на избирателя.

Когато заявителят не е представил копие от документ, се извършва проверка за установяване наличието на увреждане на избирателя по служебен път. Когато проверката не може да бъде извършена, включително и като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление, следва да се поиска от заявителя да представи копие от някои от горепосочените документи.

Когато до 18 март 2023 г. са подадени не по-малко от десет заявления от лица, които отговарят на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметът на общината в същия срок уведомява Районната избирателна комисия за броя на подадените заявления и прави предложение за броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на съответната община, пише БТА.

Районната избирателна комисия, след получаване на уведомлението от кмета на общината, определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия. Кметът на общината или определен с негова заповед заместник-кмет, със заповед, издадена не по-късно от 18 март 2023 г., образува секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, утвърждава номерата им и определя обхвата им.

На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от десет избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Когато на територията на една община има няколко населени места, отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се създава за всяко отделно населено място, ако има подадени не по-малко от десет заявления от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място, съответно с настоящ адрес. 

Ако на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени не по-малко от десет заявления, но недостатъчно за образуване на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) за всяко едно от населените места, се създава една обща ПСИК за територията на общината. Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща територията на едно или повече от едно населено място в рамките на общината.

Повече информация и образците на заявленията може да намерите на https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002

 

Полезна информация