Карта на ЕС за хора с увреждания

Карта на ЕС за хора с увреждания

В момента няма взаимно признаване на статута на хората с увреждания между държавите от ЕС. Това може да създаде трудности за хората с увреждания, пътуващи в ЕС.

Европейската комисия работи с хората с увреждания и техните застъпници за тестването на Европейската карта за хора с увреждания.

Осем държави вече използват Европейската карта за хора с увреждания като доброволна система за взаимно признаване на статута на хората с увреждания и някои свързани с това обезщетения.

Картата ще гарантира равен достъп до улеснения у дома и в чужбина за тези хора, главно в областта на културата, свободното време, спорта и транспорта.

Въз основа на този добър опит до края на 2023 г. Европейската комисия ще предложи европейска карта за хора с увреждания, която ще се прилага за всички държави от ЕС.

Картата ще улесни хората с увреждания при получаването на подходяща подкрепа, когато пътуват или се преместват в друга държава в Европейския съюз.

Пилотни държави

Пилотен проект на картата стартира през февруари 2016 г. в осем държави от ЕС:

Картата няма да промени националните критерии за допустимост или правила. Държавите членки запазват правото си да решават кой отговаря на условията за получаване на картата, като използват националното определение за увреждане, и да определят процедурата за нейното издаване.

Оценка

През 2019—2020 г. Европейската комисия направи оценка на пилотния проект. Проучването за оценката потвърди добавената стойност за ЕС на картата. Тя дава възможност за взаимно признаване на статута на хората с увреждания във всички държави членки, което не би било възможно без намеса на равнище ЕС. В проучването също така се стига до заключението, че разходите за осъществяване на притежател на карта са ниски.

Картата е насочена към основните нужди на хората с увреждания в обхванатите сектори, което се доказва от факта, че търсенето на такава карта нараства.

Проучването за оценката беше публикувано онлайн през 2021 г.

Последващи мерки

В Стратегията на ЕС за правата на хората с увреждания за периода 2021—2030 г. беше обявено, че до края на 2023 г. Европейската комисията ще предложи създаването на европейска карта за хора с увреждания с оглед на признаването ѝ във всички държави членки. Тя ще се основава на опита от текущия пилотен проект за карта на ЕС за хора с увреждания в осем държави членки и от европейската карта за паркиране за хора с увреждания.

На 21 юли се проведе среща в ZOOM

между председателят на СИБ г-н Георги Колев и г-н Карло Кастелано – президент на неправителствената организация AsoPMR (https://asopmr.org) от Испания, която работи изцяло за нормалното придвижване на хора с увреждания с автомобили, притежаващи синя карта на Европейския съюз.

На срещата се очерта план за скорошно взаимодействие през м. септември за реализиране на проект в България, относно безплатно използване на Уеб приложение (Par4Dis People), което показва повече от 47 000 места в  над 330 градове на 8-те държави в Европейския съюз - Белгия, Кипър, Естония, Финландия, Италия, Малта, Румъния, Словения, като помага на повече от 5 700 потребители да се включат и да бъдат автономни.

В осемте държави, в които е приложена системата, над 330 общини са решили проблема със злоупотребите с паркоместа за хора с увреждания, притежатели на синя карта.

България също ще се включи с пилотен проект, като първо в столицата София, а впоследствие и в цялата страна, чрез проект Park4Dis (https://park4dis.org).

Полезна информация