Съюз на равенство: Комисията предлага европейска карта за хора с увреждания и карта за паркиране, валидни във всички държави членки

Съюз на равенство: Комисията предлага европейска карта за хора с увреждания и карта за паркиране, валидни във всички държави членки

Днес Европейската комисия представи законодателно предложение, което ще осигури повече права на свободно движение за хората с увреждания, като им даде възможност да имат достъп на равни начала до специални условия, преференциално третиране и права за паркиране, когато посещават друга държава членка. С предложението на Комисията се въвежда стандартизирана европейска карта за хора с увреждания и се разширява обхватът на настоящата европейска карта за паркиране, за да включи и хората с увреждания. И двете карти ще бъдат признати в целия ЕС.

Европейска карта за хора с увреждания

Когато статутът на хората с увреждания не се признава в чужбина, те не могат да се възползват от специалните условия и преференциалното третиране при пътувания в други държави членки, като например безплатен и/или приоритетен достъп, намалени такси или лична помощ. Като решение на този проблем Комисията предлага да се създаде стандартизирана европейска карта за хора с увреждания.

Европейската карта за хора с увреждания ще служи като доказателство за наличието на уврежданекоето ще се признава в целия ЕС, и картата ще предоставя равен достъп до специални условия и преференциално третиране при ползването на публични и частни услуги, в това число транспорт, културни прояви, музеи, центрове за отдих и спорт или увеселителни паркове. Картата ще се издава от националните компетентни органи и ще допълва съществуващите национални карти или сертификати.

Подобрена европейска карта за паркиране

За много хора с увреждания частният автомобилен транспорт остава най-добрата или единствената възможност за пътуване и самостоятелно придвижване, която гарантира тяхната автономност. Предложените подобрения на настоящата европейска карта за паркиране ще позволят на хората с увреждания да имат достъп до същите права за паркиране, които съществуват в друга държава членка. Тя ще има задължителен общ формат, който ще замени националните карти за паркиране за хора с увреждания, и ще бъде призната в целия ЕС.

 

Осигуряване на достъпност на картите

С цел по-опростено използване на картите и по-малко административни пречки предложената директива ще изисква от държавите членки:

  • да осигурят както физическа, така и цифрова версия на картите;
  • да предоставят публичен достъп до условията и правилата за издаване или анулиране на картите в достъпни формати;
  • да гарантират, че доставчиците на услуги предлагат информация за специалните условия и преференциалното третиране на хората с увреждания в достъпни формати.

За да осигурят спазването на правилата, държавите членки трябва да гарантират, че хората с увреждания, техните представителни организации и съответните публични органи могат, при необходимост, да предприемат правни действия съгласно националното законодателство. След транспонирането на директивата в националното законодателство от държавите членки се изисква да налагат глоби и корективни мерки в случай на нарушения.

Следващи стъпки

Предстои предложението на Комисията да бъде обсъдено от Европейския парламент и от Съвета. В предложението се предвижда, че след приемането на директивата държавите членки разполагат с 18 месеца за транспониране на нейните разпоредби в националното право.

Полезна информация