Отключване на свободното движение

Отключване на свободното движение

  Статия на Комисаря по равенството Хелена Дали  по повод представеното на 6 септември законодателно предложение на Европейската комисия за въвеждане на стандартизирана европейска карта за хора с увреждания и за разширяване на обхвата на европейската карта за паркиране, така че тя да позволи на хората с увреждания да имат достъп до същите права за паркиране, които съществуват в друга държава членка.

Свободата на движение, още от първото ѝ споменаване в Договорите на Европейския съюз, е сред основните принципи и постижения на ЕС. Тя ни дава възможност да откриваме нови места и разширим хоризонта си, да вземем влака до съседна държава в последния момент, да се запознаем с различни култури, да потърсим възможности за работа, да продължим образованието си или да започнем нов живот другаде. Това основно право спомага за създаването на споделена идентичност сред европейците. 

Не всички европейски граждани обаче могат да се възползват в еднаква степен от него. За някои то повдига въпроси и поражда опасения относно специалните условия и права при пътуване:  дали статутът на лице с увреждане ще бъде признат и дали градът е достъпен. 

Така свободата на движение не е реалност за всички. 

Приблизително 87 милиона души в Европейския съюз имат увреждания. Твърде често структурни пречки и системни неравенства ограничават възможностите им и им пречат да упражняват пълноценно и равноправно своите граждански права. Това включва свободата на движение, тъй като статутът им на хора с увреждания не се признава автоматично при пътувания до друга държава членка. 

Следователно те може да нямат достъп до същите условия — като намалени тарифи или специфични условия за настаняване — които са на разположение на хората с увреждания, живеещи в тази държава. Възможно е тази правна несигурност и допълнителни разходи да обезкуражават хората с увреждания да пътуват до други държави в ЕС. 

Когато встъпих в длъжност като европейски комисар през 2019 г., започнах разработването на нова 10-годишна стратегия за правата на хората с увреждания. Проведох широко обхватни консултации с държави членки, институции на ЕС и организации на хората с увреждания относно пропуските, предизвикателствата и действията, които са необходими за пълноценното участие на хората с увреждания в нашите общества. Липсата на взаимно признаване на статута на хората с увреждания (и картите за хората с увреждания) между държавите членки се очерта като едно от най-големите притеснения.  

Днес представяме, като една от водещите инициативи на стратегията, законодателно предложение за първата европейска карта за хора с увреждания. В съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, по която ЕС и всички негови държави членки са страни, тази карта представлява призив за промяна и допълнителна стъпка за улесняване на свободата на движение за всички.  

Предложението за европейска карта за хора с увреждания се основава на успеха на пилотен проект: в инициативата участие взеха осем държави членки (Белгия, Естония, Италия, Кипър, Малта, Румъния, Словения и Финландия). Въз основа на положителния опит сега предлагаме законодателство за създаване на обща европейска карта за хора с увреждания за всички държави в ЕС. 

Картата — лесна за употреба и с еднакъв дизайн — ще улесни взаимното признаване на статута на хората с увреждания, като гарантира, че те могат да се ползват от правото си на свободно движение в рамките на Съюза при пътувания до други държави в ЕС. Съгласно предложението преференциалните условия следва да се предлагат в еднаква степен навсякъде в ЕС. Специалните условия и третиране могат да включват свободен достъп; намалени тарифи, такси за изминато разстояние или потребителски такси; приоритетен достъп; лична помощ; подкрепа (например достъп до брайлова азбука и аудиогидове); и помощни средства за мобилност, например при използване на обществен и частен транспорт, участие в културни събития и пространства, като музеи или концерти, посещения на центрове за отдих, за спорт или увеселителни паркове. Разчитам на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз като съзаконодатели да постигнат бърз напредък по приемането на предложението на Комисията.  

Силата на нашия Съюз е не само в неговия икономически просперитет, но и в начина, по който гарантира, че всички граждани в еднаква степен могат да ползват и упражняват своите права. Трябва да продължим да работим за премахване на пречките, създаване на достъпна среда и осигуряване на равни възможности, за да могат хората с увреждания да бъдат приобщени и да участват пълноценно в нашите общества.  

Отключването на свободното движение за всички граждани на ЕС е още една стъпка в тази посока.  

Хелена Дали

Комисар по равенството

Европейска комисия

 

Полезна информация