Общо събрание и обучение на координаторите и актива на СИБ

Общо събрание и обучение на координаторите и актива на СИБ

От 11 до 13 септември 2023 г. в конферентната зала на хотел „Тишина“ в гр. Приморско Съюзът на инвалидите в България проведе Общо събрание и обучение на координаторите и актива на СИБ.

Заседанието на Общо събрание на СИБ обсъди и прие: Отчета за дейността на Управителния съвет на Съюза на инвалидите в България през периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.; Доклада за съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати за периода от 01 януари 2022 година до 31 декември 2022 година; Отчет за изпълнението на Бюджета на СИБ за 2022 г.; Годишен финансов отчет на СИБ за 2022 година и Доклад на независимия одитор на СИБ за 2022 година; Бюджета на СИБ за 2023 година; Основни насоки за дейността на Съюза на инвалидите в България през 2023 година.

Бяха приети изменения и допълнения на Устава на СИБ, които ще подобрят работата на регионалните, общинските организации и самостоятелните дружества.

Разгледани и утвърдени бяха промени в състава на Управителния съвет на СИБ. УС на СИБ бе допълнен с трима нови членове. Единодушно бяха избрани Атанас Иванов – делегат от Регионална организация Плевен, Рени Николова – делегат от РО Софийска област и Петрана Николова – делегат от Смолянската РО.

На 13 септември се проведе и обучение на координаторите и актива на СИБ. Председателят на СИБ Георги Колев запозна аудиторията със задълженията на координаторите и председателите на РО на СИБ, съгласно вътрешните организационни документи и Устава на СИБ. Участниците в обучението бяха много активни и обмениха ценен опит като се включиха в проведената дискусия: Как да създадем ново дружество или общинска организация?