СИБ участва в заседание на Националния съвет за хората с увреждания

СИБ участва в заседание на Националния съвет за хората с увреждания

 

На 19.10.2023 г. се проведе първото заседание на новия състав на Националния съвет за хората с увреждания (НСХУ), чийто председател е вицепремиерът Мария Габриел. В заседанието участваха министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова, министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков и председателят на сдружението „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ Веска Събева, в качеството си на зам.-председатели на НСХУ.

НСХУ е консултативен орган за осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане на политиката за правата на хората с увреждания към Министерския съвет. В него освен представителите на държавата участват и национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България.

В приветственото слово г-жа Мария Габриел увери, че правителството ще работи за подобряване на живота на хората с увреждания и ще бъде гарант за промяна на законодателството.

„Гарантирането на социалните права на хората с увреждания за подобряване качеството на техния живот и превенция от социалното изключване е сред приоритетите на Министерството на труда и социалната политика”, каза министър Шалапатова при откриването на заседанието. Тя посочи, че министерството подготвя цялостна концепция за развитието на политиката на хората с увреждания. „Работим за промяна на модела на медицинската експертиза. Фокусът ни е насочен и към усъвършенстването на политиката, свързана с трудовата заетост на хората с увреждания“, добави министър Шалапатова.

Министър Хинков сподели, че през следващата година в Министерство на здравеопазването ще се сформира работна група за промяна на медицинската експертиза.

Националният съвет за хората с увреждания разгледа проект за промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицински изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат от държавата или от бюджета на лечебните заведения. Основната цел на измененията е да се прецизират процедурите по актуализиране на списъка на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, което ще допринесе за това те да имат достъп до нужната им подкрепа, както и да се усъвършенства начинът за определяне на стойностите, до която съответните изделия ще се заплащат.

Председателят на СИБ Георги Колев взе отношение по проекта за промени в Наредба № 7 от 31 март 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и предложи в състава на комисията към НЗОК, която се определя от управителя на касата, да се включат членове и от национално представителните организации на хората с увреждания, за да могат да се обсъждат проблемите на ползвателите на помощно-техническите средства. Останалите организации също участваха в дискусиите и представиха специфичните проблеми на помощно-техническите средства и медицинските изделия за различните увреждания – за хора със слухови, зрителни, слепоглухи, инвалидни колички и др.

Съветът подк