Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Съдържание

 • Премълчаваната истина: насилствената стерилизация трябва да бъде криминализирана.
 • Испанското председателство на Европейския съвет: Разширяване на правата за гласуване на хората с увреждания.
 • COP28:  хората с увреждания са изключени от решенията за климатичните промени.
 • Ново онлайн средство/инструмент позволява да се проследи законодателството за хората с увреждания в Европейските страни.
 • Европейският парламент прие иновативна стратегия за хуманитарна помощ.
 • Сектор за медия
 • Ню Йорк Таймс – въпреки забраните, жените с увреждания все още биват стерилизирани в Европа.

Премълчаваната истина: насилствената стерилизация трябва да бъде криминализирана.

По случай Международния ден за ликвидиране на насилието срещу жените, ние потвърждаваме нашата покана към ЕС и неговите страни членки да криминализират насилствената стерилизация.

На този ден ние публикувахме в медията  събрани истории за влиянието на насилствената стерилизация върху жените с увреждания. Ние също така предлагаме „ проблясъци на надеждата“: страни, които са забранили тази практика и работят за компенсиране на жертвите.

Read the briefing. A silenced truth - stories of forced sterilisation in the EU прочетете брифинга. Премълчаваната истина: насилствената стерилизация трябва да бъде криминализирана.

Women Съвместно изявление за Международния ден за ликвидиране на насилието срещу жените


Заедно с CERMI фондацията на жените, ние публикувахме съвместно изявление, призоваващо ЕС да защитава правата на жените и девойките с увреждания  под лозунга „Аз решавам“.

Read the complete joint statement for the International Day for the Elimination of Violence Against Women  Прочетете съвместното изявление за Международния ден за ликвидиране на насилието срещу жените

Испанското председателство на Европейския съвет: Разширяване на правата за гласуване на хората с увреждания.

 

Под ръководството на Испанското председателство, на 16 ноември 21 страни одобриха „ Декларация на Испанското председателство на Европейския съвет за разширяване на електоралните права на хората с увреждания за гласуване". Тази декларация се подкрепя от ЕФХУ и Европейския Икономически и социален съвет.

Декларацията подчертава 6 специфични ангажименти за да се осигурят правата на хората с увреждания с фокус на политическо участие: political participation:

 1. Да се насърчава сътрудничеството между страните членки на ЕС, за да се достигне до общо разбиране за гарантиране и разширяване на пълно и равнопоставено използване на правата на хората с увреждания.
 2. Осигуряване на анализ и размисъл върху упражняване на правото на гласуване  и явяването като кандидат на изборите за Европейски парламент.
 3. Да се насърчават и ценят съвместни инициативи за включване на хората с увреждания.
 4. Укрепване на ръководството на хората с увреждания
 5. Насърчаване за премахване на бариерите и по специално за дигиталните услуги.
 6. Да се осигури, чрез разумни условия, достъпността  на целия изборен процес, за да се улесни  възможността за независимо и тайно гласуване

 

COP28:  хората с увреждания са изключени от решенията за климатичните промени.

 

Нашето участие


От 4 до 12  декември, делегация на ЕФХУ, включваща члена на Изпълнителния комитет Надя Хадад и 2 члена от администрацията ще участват в in 
COP-28 (UN Climate Change Conference) ( Конференция на ООН за климатичните промени). Целта е да се обърне внимание на специфичните искания на хората с увреждания.

 ЕФХУ допринесе за развитието на политическия документ „Хората с увреждания и климатичните дейности“ с ключови искания и препоръки, „"Persons with Disabilities and Climate Action" който беше показан от Международния Алианс на хората с увреждания в сътрудничество с други партньори.

Даже нещо повече, ние организирахме срещи на високо ниво с ключови хора и организации, които присъстваха на срещата.

В същото време, ние се застъпвахме за пълна достъпност ( физическа и информация) на самото мероприятие.

Нашите искания

Ние призоваваме правителствата да осигурят:

 • Достъпността да е интегрирана от началото във всички аспекти на инвестициите, програмите и инициативите за зелена и устойчива инфраструктура,
 • Справедливият преход да се постига по приобщаващ, достъпен и устойчив начин.
 • The first Global Stocktake Първият глобален преглед да играе ключова роля за укрепване на интеграцията на хората с увреждания в климатичните промени.
 • Хората с увреждания да участват смислено и ефективно във всички фази на всички политики, ангажименти и процеси, отнасящи се до прилагане на политиките за климатични промени.
 • Хората с увреждания да са приоритизирани от страните и техните права да са включени в националните приноси за 2030 и 2035 г.
 • Фондът за загуби и щети да спазва международните ангажименти за насърчаване на човешките права на хората с увреждания (като Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания)

 

Ново онлайн средство/инструмент позволява да се проследи законодателството за хората с увреждания в Европейските страни

 

European Disability Expertise Ново средство/инструмент, разработен от Европейската мрежа за експертиза за хората с увреждания  позволява лесно да се проследява какво законодателство съществува за хората с увреждания в различните Европейски страни.

 DOTCOM search tool инструмент позволява лесно да се разбере какво  законодателство съществува във всяка една от страните членки на ЕС плюс Исландия, Сърбия и Лихтенщайн. То предоставя база данни за политиките за хората с увреждания в следващите области:

 • Статус на Конвенцията на ООН.
 • Равен достъп и недискриминация
 • Достъпност
 • Независим живот и социална защита
 • Интегрирано образование
 • Трудова заетост
 • Статистика и данни
 • Информираност и професионално обучение
 • Външни действия и намаляване на риска от бедствия

Използвайки символа за търсене на инструмента можете да научите за националното законодателство в тези области. Инструментът ще ви даде описание на какъв закон съществува и след това ще предостави връзки към текст от националното законодателство. Това е много полезен инструмент за организациите на хората с увреждания, които искат да сравнят законите в техните страни с тези в други страни.

Европейският парламент прие иновативна стратегия за хуманитарна помощ.

 

На 23 ноември, Европейският парламент прие нова Резолюция по отношение на иновативна стратегия за хуманитарна помощ:  EP innovative humanitarian aid strategy: spotlight  on current and forgotten crises  внимание за сегашните и забравени кризи.  ЕФХУ изразява положително мнение за приемането на тази нова стратегия за хуманитарна помощ, която съдържа освен целите си и фокус за защита на групи в риск, такива като хората с увреждания, в хуманитарни кризи.

Приетият текст съдържа силни референции към хората с увреждания, като се споменават:

 • Член 11 на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания за ситуации на риск и хуманитарни спешности и
 • Членове 4.3 и 33.3 за консултации с хората с увреждания, посредством техните представителни организации.

UN Inter-Agency Standing Committee guidelines for inclusion of persons with disabilities in humanitarian action, and the UN Security Council Resolution 2475 (2019) on the protection of persons with disabilities in armed conflict. Освен това в текста се споменават Насоките на Междуведомствения постоянен комитет на ООН за включване на хората с увреждания в хуманитарни дейности, както и Резолюция 2475 (2019) на Съвета за сигурност на ООН относно защитата на хората с увреждания при въоръжени конфликти.

Резолюцията също така призовава Комисията да затвърди стратегията за правата на хората с увреждания 2021-2030 за да е сигурно, че изискванията на хората с увреждания са ефективно адресирани в хуманитарната помощ, финансирана от ЕС. the strategy for the rights of persons with disabilities 2021-2030. Резолюцията уточнява събирането на дезагрегирани данни за хората с увреждания в хуманитарен контекст, като насърчава използването на краткия набор от въпроси на Вашингтонската група. Washington Group Short Set of questions.

Накрая, призовава Комисията да се консултира с гражданското общество и организациите, представящи хората с увреждания на всички етапи от подготовката на стратегията.

Сектор за медия

 

Ню Йорк Таймс – въпреки забраните, жените с увреждания все още биват стерилизирани в Европа.

 

 „Правителствата са декларирали практика на нарушаване на човешките права. Но те са направили изключения, които са разединени сред родители, доктори и социални работници“.

Ето как статията, която Ню Йорк Таймс публикува тази седмица започва, подчертавайки ужасните състояния, с които хората с увреждания, и по специално жените и девойките се сблъскват в резултат на ефекта от насилствената стерилизация.

Read the complete article on forced sterilisation by The New York Times  Прочетете цялата статия за насилствената стерилизация от Ню Йорк Таймс.

Полезна информация