Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Новини от Европейския форум на хората с увреждания

 

Съдържание

 • Климатичната конференция: Движението на хората с увреждания настоява за включване в климатичните дейности.
 • Мобилни обучителни възможности за всеки.
 • Европейският Парламент прие резолюция за иновативна стратегия за хуманитарната помощ.
 • Участие в инициативата за Диалог за човешките права.

 Новини

 

 Препоръките на Комисията са недостатъчни за да адресират изборните права на хората с увреждания.

 

Пакетът „Защита на демокрацията“ е законодателен пакет, публикуван от Европейската комисия миналата седмица за да укрепи демократическия процес. Той включва две препоръки, които са специално насочени към хората с увреждания:  

 • Препоръка за интегрирани и устойчиви изборни процеси в Съюза и засилване на Европейския характер и ефективното провеждане на изборите за Европейски парламент.
 • Препоръка за участие на гражданите и организациите на гражданското общество в общественото законодателство.

 Въпреки, че приветстваме тези препоръки, ние смятаме, че правата на хората с увреждания не са достатъчно включени.

Прочетете прегледа на двете препоръки от Пакета за Защита на демокрацията  Recommendations from the Defence of Democracy package.

 

 

Европейската комисия публикува ръководство за добри изборни практики.

Европейската Комисия публикува  Ръководство за добри изборни практики в страните членки, които адресират участието на гражданите с увреждания в изборния процес.  Guide on good electoral practices in Member States addressing the participation of citizens with disabilities in the electoral process.

Това ръководство беше публикувано като част от Стратегията на Комисията за правата на хората с увреждания 2021-2030 Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030, и подчертава случаи на добри практики сред страните членки на ЕС в контекста на:

 • Рамките на ЕС и международните стандарти, които защитават политическите права на хората с увреждания.
 • Околна среда, подкрепяща участието в изборите – не само в смисъл на физическа достъпност, но също така и дейности за повишаване на осведомеността и промяна на отношението.
 • Работа с лица с увреждания по време на изборния цикъл чрез подобряване на достъпността в комуникациите и рекламните материали.
 • Универсален дизайн и разумно настаняване  в изборния цикъл от перспективата на процедурите, съоръженията и материалите.

Специално приветстваме Приложение 1 от ръководството, което предоставя конкретен списък с дейности за Страните – членки.

Прочетете нашата статия, която разглежда това ръководство. article discussing the guide on good electoral practices.

COP 28: Климатичната конференция: Движението на хората с увреждания настоява за включване в климатичните дейности.

 

28та Конференция на страните Conference of the Parties (COP28) към Рамковата Конвенция на ООН  за промяна на климата се състоя между 30 ноември и 13 декември в Дубай 9 Обединените Арабски Емирства).   A delegation from the EDF participated in a part of the Summit. Делегация от ЕФХУ участва в част от Срещата на върха.

На тази Среща на върха се наблюдаваше засилено присъствие на защитниците на хората с увреждания  и повече дебати  по проблемите на хората с увреждания.

Read the complete article on our participation at COP28. Прочетете цялата статия за нашето участие в Срещата на върха.

Мобилни обучителни възможности за всеки.

 

Европейската комисия публикува предложението за препоръките на Съвета: „ Европа в движение – Мобилни обучителни възможности за всеки“ - "Europe on the move' – Learning mobility opportunities for everyone". Това предложение, което ще замени предишното от 2011 – се фокусира на подобряване на обучителната мобилност ( такива програми като ЕРАЗМУС + ) и ги прави по интегрирани previous one from 2011 

Приветстваме това предложение за препоръки на Съвета,  тъй като те  признават, че трябва да се направят усилия за да се осигури по лесна мобилност на хората с увреждания  и освен това тези препоръки включват някои от нашите искания.

Идентифицираните предизвикателства за хората с увреждания включват:

 • Липса на финансова помощ и наличие на информация за мобилните възможности.
 • Недостатъчен прогрес за систематична помощ за обучаващи се от групи с неравностойно положение.
 • Пандемията – която спря временно  някои мобилни дейности или ги преобразува в виртуални версии.

Read the complete article on EU mobility programmes.  Прочетете цялата статия за мобилните програми на ЕС.

Европейският Парламент прие резолюция за иновативна стратегия за хуманитарната помощ.

 

Европейският парламент прие Резолюция за това как да се изгради „ Иновативна стратегия за хуманитарна помощ: внимание към сегашни и забравени кризи“. "innovative humanitarian aid strategy: spotlight on current and forgotten crises". Докладът подчертава значението на

 • Въвеждане на по добри превантивни действия.
 • Подобряване на устойчивостта и увеличаване на капацитета за отговор на спешности, фокусирани върху интегрирането и защитата на групи в риск.

Европейският парламент зае амбициозната позиция да подобри интегрирането на хората с увреждания в хуманитарната дейност, в съответствие с нашите искания.

Explore the details of the humanitarian aid strategy and its implications for persons with disabilities.  Прочетете детайли от стратегията за хуманитарната помощ и нейното отражение върху хората с увреждания.

Участие в инициативата за Диалог за човешките права.

 

Човешките права са сред ключовите цели на външната дейност на ЕС.  За да постигне тази цел, ЕС провежда диалози за човешките права и консултации с повече от 50 страни, чрез редица регионални събирания.  Тези диалози са жизнено важни за прилагане на Плана за действие на ЕС за човешките права и демокрация EU Action Plan on Human Rights and Democracy.
 

ЕФХУ – ЕС диалог за човешките права.

Напоследък, ЕФХУ укрепва своето участие чрез свързване на организации на хората с увреждания от съответните страни и региони с Европейската служба за  Външна дейност.  Тези организации допринесоха с информация за хората с увреждания в страни като Филипините, Пакистан Армения  PhilippinesPakistan and Armenia.

 
 
 

 

 

Полезна информация