Участие на координатора на СИБ за регион Плевен на заседание на Областния съвет по правата на хората с увреждания в Областната администрация Плевен

Участие на координатора на СИБ за регион Плевен на заседание на Областния съвет по правата на хората с увреждания в Областната администрация Плевен

На 12 декември 2023 г. в Областната администрация Плевен бе проведено  заседание на Областния съвет по правата на хората с увреждания. Негов председател е областният управител Виолета Иеремиева, а членове са представители от 11-те общини от област Плевен, на институции, на браншови и неправителствени организации. От август 2023 г. в съвета участват като членове и председателят на РО на СИБ Плевен Анелия Гачева и координаторът на СИБ за региона Атанас Иванов.

Областният съвет за правата на хората с увреждания има за задача да оказва подкрепа и съдействие при провеждането на политиката за интеграция на хората с увреждания на областно ниво, в съответствие с изискванията на националните и международните правни норми; да анализира  потребностите на хората с увреждания от интеграция; да съдейства за координацията между държавните, общинските, обществените и стопанските органи и организации с неправителствените организации на хора  с увреждания за осъществяване на необходимата обществена подкрепа на дейността им; да съдейства за популяризирането на проблемите и мерките, свързани с интеграцията на хората с увреждания.

В дневния ред на заседанието бе включено обсъждане на задълженията на институциите, произтичащи от Конвенцията за правата на хората с увреждания и представяне от Регионалния център за социална икономика – Ловеч на дейности по проект „Развитие на социалната икономика”.

Целта на този проект е да се създаде мрежа от регионални центрове за предприятията на социалната и солидарна икономика в шестте района за планиране в България, за да може социалните предприятия и техните стоки и услуги да станат видими и общодостъпни. Тези предприятия работят по закон от 2019 г., който регламентира правилата за подобряване на достъпа до заетост и обучение  с цел повишаване на жизнения стандарт на уязвими групи лица, социалното им включване и намаляване на социалното неравенство.

Социалните предприятия съчетават икономическите резултати със социални цели. Те трябва да отговарят на две задължителни условия – да произвеждат социална добавена стойност и да се управляват публично и прозрачно.

При закриване на заседанието участниците  бяха призовани от областния управител към активни действия и комуникация, както помежду им, така и с Областната администрация, която ще им съдейства за връзка с институциите, ангажирани с разрешаване на проблеми, свързани с грижата за хората с увреждания, интегрирането им в обществото и приобщаването им към нормална работна среда, за да имат максимално пълноценен начин на живот.

 

Тя апелира към общините да кандидатстват за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда в Агенцията за хората с увреждания.

 

 

Полезна информация