Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Съдържание:

·       Парламентът гласува за Европейска карта за хората с увреждания и Европейска карта за паркиране.

·       Стана много по-лесно да се намерят данни на ниво ЕС за хората с увреждания.

·       Горещо от пресата:  Последният доклад на ЕФХУ за глобалното финансиране на ЕС за хората с увреждания.

 

Парламентът гласува за Европейска карта за хората с увреждания и Европейска карта за паркиране.

В четвъртък, 11 януари, Парламентът гласува проекто доклада за Европейска карта за хората с увреждания и Европейска карта за паркиране и получи мандат да влезе в преговори с Европейската комисия и Европейския съвет European Parliament voted on the draft report on the European Disability Card and the European Parking Card 

Този доклад включва почти всички наши искания, което е голям успех. Това означава, че имаме силна Парламентарна позиция в преговорите, която се надяваме да помогне да се договори амбициозен компромис.

Ние също така предоставихме:

Feedback on the second legislative proposal related to the Cards,  Обратна връзка за второто законодателно предложение, свързано с картите, което не е достатъчно напреднало.  Това предложение ще разшири правата, свързани с Картата за хора с увреждания и картата за паркиране също така и за хора от трети страни, които пребивават в страна от ЕС.

Представихме своя отговор на официалната консултация на Комисията, като изразихме нашата подкрепа за разширяване обхвата на предложението.

Обаче едно от опасенията ни е, че поради избраната законова база Ирландия и Дания ще бъдат изключени от прилагане на законодателството. Те  договориха специални протоколи към Договорите по този въпрос. Ние сме вече във връзка със съответните членове на ЕФХУ и отблизо следим този случай в Съвета и също и в Парламента.

Засега се фокусираме върху започването на преговорите и се надяваме че ще се постигне договаряне преди Европейските избори.

Стана много по-лесно да се намерят данни на ниво ЕС за хората с увреждания.

 

Евростат, Статистическата служба на ЕС създаде неотдавна тематична страница и база данни за хората с увреждания, лесно достъпна в целия ЕС.
 
Базата данни позволява сравнение между страните-членки и предлага ценни виждания. Важни констатации включват следното:

-        Финландия и Франция отчитат най-високите проценти на хора с увреждания;

-        България е пред много висок риск от бедност и социално изключване за тази група;

-        Малта отделя най-ниския процент от средства за социална защита и надбавки за увреждане.

Базата данни покрива различни области, улеснява проследяването на прогреса и държи политиците отговорни за защитаване правата на хората с увреждания. Тази инициатива на Евростат отбелязва значителна крачка в осигуряването на по добрата достъпност до  релевантните данни.

Read more about the thematic page on Disability by Eurostat  Прочетете повече за тематичната страница за хората с увреждания на Евростат.

 

Горещо от пресата:  Последният доклад на ЕФХУ за глобалното финансиране на ЕС за хората с увреждания.

 

Горди сме да обявим излизането на нашия втори годишен доклад, в който се прави оценка на прилагането от Европейската Комисия на маркера на политиката за хората с увреждания на Комитета  за подпомагане на развитието към Организацията за Икономическо сътрудничество и развитие в проектите за официална помощ за развитие second annual report, evaluating the European Commission's (EC) application of the Organisation for Economic Cooperation and Development-Development Assistance Committee's (OECD-DAC) disability policy marker 

Този маркер на политиката за хората с увреждания служи като много важно средство за контрол и мониторинг на официалното подпомагане на развитието. Можете да намерите целия доклад на страницата на ЕФХУ full report on EDF's website.

Докладът, който се базира на последните налични данни от 2021 г., разкрива нарастване на процента на Европейските  проекти за официално подпомагане на развитието, които включват хората с увреждания – от 2 % през 2018 г до 26 % през 2021 г.  Обаче, докладът подчертава, че приблизително ¾ от направените проекти през 2021 г не включват хората с увреждания по някакъв значителен начин.

 Докладът също така изследва потенциалната синергия между маркера на политиката за хора с увреждания и две високо профилни инициативи на ЕС – маркерът на ЕС за неравенство (I-marker) и Глобалният портал (означава устойчиви и надеждни връзки в полза на хората и планетата).  

Препоръките включват:

-        Спешни стъпки за увеличаване проектите за официална помощ  за развитие, включващи хората с увреждания;

-        Осигуряване включването на представителните организации на хората с увреждания;

-        Еднаква значимост на маркера на политиката за хората с увреждания заедно с  I-маркера във всички процеси.

Докладът настоява ЕС да разшири прилагането на маркера на политиката за хората с увреждания за всички проекти на ЕС за официална помощ за развитие като подчертава неговата полза  за проследяване на разходите на Европейската Инвестиционна банка, включително и бъдещи инвестициите в Глобалния портал.

 

 

 

 

 

Полезна информация