Среща в МТСП

Среща в МТСП

На 30.01.2024 г., председателят на СИБ г-н Георги Колев участва на среща в МТСП, на която бяха обсъдени въпроси, свързани с изпълнението на политиката за хората с увреждания. Срещата бе инициирана от национално представителните организиции на и за хората с увреждания с писмо адресирано до министър-председателя академик Николай Денков. Организациите на и за  хората с увреждания, в качеството си на официално признат партньор на държавата, при формиране на националната социална политика, заедно с правителството потърсиха верните решения за:

- повишаване качеството на приобщаващото образование;

          - обсъждане и приемане на нов модел за оценка на увреждането, отчитащ комплекс от разнообразни фактори и гарантиращ по-висока степен на социално приобщаване на хората със специфични възможности;

          - повишаване ефективността на здравната система;

          - усъвършенстване на модела за предоставяне на целева помощ на хора с увреждания за покупката на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия с участието на представители на Национално представителните организации на и за хора с увреждания;

-  развитие на социалните услуги за хора с увреждания;

- политика за трудова заетост на хората с увреждания;

- подобряване на архитектурната, транспортна и комуникационна среда;

- повишаване доходите на хората с увреждания, гарантиращи достоен живот, лечение и рехабилитация;

- създаване на Държавна агенция за хората с увреждания, с цел изграждане на капацитет за координация и контрол на хоризонталните политики за хората в неравностойно положение.

Участие в срещата взеха г-жа Гинка Машова-Станчева – зам. министър на МТСП, доц. д-р Петко Стефановски – зам. министър на здравеопазването, г-жа Емилия Лазарова – заместник-министър на образованието и науката, представители на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за заетостта, Агенцията за качеството на социалните услуги, Главна инспекция по труда, НЗОК и др., както и ръководители на национално представителните организации на и за хората с увреждания.

Освен напредъка по поставените въпроси се разгледаха и темите, по които на този етап не са постигнати необходимите резултати.

Обсъдени бяха и планираните от правителството реформи, които да подобрят изпълнението на действащите към момента мерки в изпълнение на политиката за хората с увреждания.

 

Полезна информация