През периода 15.12.2017 – 15.12.2019, Съюзът на инвалидите в България ще изпълнява проекта “Пътеки за достъпен туризъм” Абревиатура “Достъп До Наследство”, реф. № 2055,MIS код 5018890, финансиран по ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИ

През периода 15.12.2017 – 15.12.2019, Съюзът на инвалидите в България ще изпълнява проекта “Пътеки за достъпен туризъм” Абревиатура “Достъп До Наследство”, реф. № 2055,MIS код 5018890, финансиран по ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИ

Партньори по проекта са: 1. Управленска структура на Национален парк за района на Родопи планина (Водещ) 2. Регионален фонд за развитие на Централна Македония 3. ОбщинаВолви 4. Aгенция за местно икономическо развитие, Разлог 5. Национална конфедерация на хората с увреждания, Клон Северна Гърция 6. Съюз на инвалидите в България (СИБ) 7. Технологичен образователен институт на Централна Македония, факултет Бизнес администрация в Серес 8. Сдружение ЕкосвятРодопи 9. Сдружение Регионален младежки парламент – Кърджали Основната цел на проекта е да подпомогне устойчивото развитие на културния туризъм в ТГ района и да утвърди региона като международна дестинация за туризъм за възрастни и достъпен туризъм, включващ хора с увреждания и хронични заболявания, възрастни хора и техните семейства. Проектът цели да: • обмени и привнесе ноу-хау и добри практики, свързани с подобряването на достъпността на културните и природните наследствени структури (дейности от хора за хора) • подобри достъпността и посещаемостта на подбраните активи/обекти от културно и природно наследство в ТГ района (строителни работи) • подобри екологичните показатели на подпомаганите структури за енергоспестяващо потребление, управление и съхранение на отпадъците и др. (екологизация на подпомаганите обекти) • подобри капацитета на властите, отговарящи за управлението на активите в областта на културното и природното наследство, както и на професионалистите от туристическия сектор (напр. ръководства, туристически агенти, организатори на събития, транспортни услуги и др.), за да посрещнат нуждите на туризма за възрастни и достъпния туризъм (дейности за изграждане на капацитет) • повиши осведомеността на местните заинтересовани страни, особено на младите хора, свързан с потенциала на туризма до наследство, значението на приемането на стратегии за устойчиво развитие и приобщаващ дизайн и т.н. (дейности по осведомяване) • събира данни, свързани с достъпността и удобството на посетителите с увреждания и възрастните посетители на ключови културни и природни богатства на ТГ територията (теренни проучвания) • подобри видимостта на активите на културното и природно наследство, които са достъпни и приятелски настроени към всички, чрез електронни и физически медии, кампании и др. и чрез изготвяне на информативно ръководство за всички посетители с полезна информация за възрастните хора и хората с увреждания (брандиране и промоциране) • провежда съвместно проучване за стратегическото планиране по отношение на брандовете на ТГ областта като международна туристическа дестинация за възрастни хора и хора с увреждания, с високо качество на ниска до средна цена (политики и планове) • измери удовлетвореността и поведението на възрастните и посетителите с увреждания в подпомогнатите структури и в ТГ зоната като цяло (проучвания за поведението и удовлетворението на туристите).

Полезна информация